Legislatie medicala

LEGISLATIE MEDICALA

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: TITLUL II – Programele nationale  de  sanatate;  TITLUL V  – Asistenta medicala ambulatorie de specialitate Titlul VII – Spitalele; Titlul XVI  – Raspunderea  civila  a  personalului  medical si  a  furnizorului  de  produse  si  servicii medicale, sanitare si  farmaceutice;

 • Ordin nr. 268 din 23 mai 2013 privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile   acordarii   asistentei   medicale,   a   medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 – 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr . 196/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 201 7 a Hotararii Guvernului nr .16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • H.G. nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor nationale de  sanatate pentru anii 2017 si 2018, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr . 245 din 31 martie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr. 1091 d in 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic, cu modificarile si completarile  ulterioare;

 • Ordinul nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordinul nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, modificarile si completarile ulterioare;

 • Ordin nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului  de specialitate  al spitalului;

 • Ordinul nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei proced urii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfetia mainilor, in functie de nivelul de risc , metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, cu modificarile si completarile ulterioare.