LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

 • Regulamentul 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor
 • Regulamentului 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a unor norme de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe
 • Regulamentului 1.277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Comunitate și țările terțe cu precursori ai drogurilor
 • Directiva 78/686/CEE din 25 iulie 1978 privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi altor titluri de medic dentist, inclusiv măsuri pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de stabilire şi a libertăţii de prestare a serviciilor, cu modificările şi completările ulterioare –modificată de Directiva Consiliului 81/1057/CEE din 14 decembrie 1981 de completare a Directivelor 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE si 78/1026/CEE privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri ale medicilor, asistentilor medicali responsabili cu ingrijirea medicala generala, a medicilor dentisti practicieni si a medicilor veterinari privind drepturilor dobandite
 • Directiva Consiliului nr.85/433/CEE din 16 septembrie 1985 privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri de farmacist, inclusiv măsuri pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de stabilire privind anumite activităţi în domeniul farmaceutic, cu modificările şi completările ulterioare – modificată de Directiva Consiliului 85/584/CEE din 20 decembrie 1985 de modificare, ca urmare a aderarii Spaniei si Portugaliei, a Directivei 85/433/CEE privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri in domeniul farmaciei, inclusiv a masurilor de facilitare a exercitarii efective a dreptului de stabilire referitor la anumite activitati din domeniul farmaciei și de Directiva Consiliului 85/584/CEE din 20 decembrie 1985 de modificare, ca urmare a aderarii Spaniei si Portugaliei, a Directivei 85/433/CEE privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri in domeniul farmaciei, inclusiv a masurilor de facilitare a exercitarii efective a dreptului de stabilire referitor la anumite activitati din domeniul farmaciei
 • Directiva Consiliului nr.93/16 din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri de medic, cu modificările şi completările ulterioare
 • Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate şi securitate pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui uman şi a componentelor sanguine- modificată de Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevazute la articolul 251 din tratat, in ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra
 • Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor – Modificată de Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevazute la articolul 251 din tratat, in ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra
 • Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale Directiva 2006/100/CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circulaţii a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României
 • Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului
 • Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF)
 • Directiva de punere în aplicare nr. 2012/52/UE a Comisiei de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru (Jurnalul Oficial L 356 din 22.12.2012) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0052&from=RO)
 • Directiva Consiliului 90/385/CEE din 20 iunie 1990 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale implantabile active- modificată de Directiva Consiliului 93/42/CEE din 14 iunie 1993, Directiva Consiliului 93/68/CEE din 22 iulie 1993
 • Directiva Consiliului 93/42/CEE din 14 iunie 1993 privind echipamentele medicale
 • Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/79/CE din 27 octombrie 1998 privind echipamentele medicale de diagnosticare in vitro
 • Directiva Parlamentului Euroepan si a Consiliului 98/8/CE din 16 februarie 1998 privind plasarea pe piata a produselor biocide
 • – Directiva Consiliului 93/16/CEE din 5 aprilie 1993 privind mecanismele destinate sa faciliteze libera circulatie a medicilor si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri ale acestora
 • Regulamentul Consiliului nr. 1.612/68/CEE-Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1612/68 din 15 octombrie 1968 privind libera circulatie a lucratorilor in Comunitate
 • Directiva Consiliului 2003/109/CE-Directiva Consiliului 2003/109/CE din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tarilor terte, rezidenti pe termen lung
 • – Directiva Consiliului 85/432/CEE din 16 septembrie 1985 privind coordonarea dispozitiilor prevazute in actele cu putere de lege si in actele administrative privind anumite activitati din domeniul farmaciei; – modificată de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/19/ECE din 14 mai 2001 de modificare a Directivelor Consiliului 89/48/CEE si 92/51/CEE privind sistemul general de recunoastere a calificarilor profesionale si a Directivelor Consiliului 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE si 93/16/CEE privind profesiile de asistenta de medicina generala, medic dentist, chirurg veterinar, moasa, arhitect, farmacist si doctor (Text cu relevanta pentru SEE) – declaratii
 • Directiva Consiliului 85/433/CEE din 16 septembrie 1985 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri in domeniul farmaciei, inclusiv a masurilor destinate sa faciliteze exercitarea efectiva a dreptului de stabilire ce vizeaza anumite activitati din domeniul farmaciei- modificată de Directiva Consiliului 85/584/CEE din 20 decembrie 1985 de modificare, ca urmare a aderarii Spaniei si Portugaliei, a Directivei 85/433/CEE privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri in domeniul farmaciei, inclusiv a masurilor de facilitare a exercitarii efective a dreptului de stabilire referitor la anumite activitati din domeniul farmaciei și de Directiva Consiliului 90/658/CEE din 4 decembrie 1990 de modificare a anumitor directive privind recunoasterea calificarilor profesionale ulterior unificarii Germaniei
 • Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 726/2004 din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind omologarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de instituire a unei Agentii Europene a Medicamentelor (Text cu relevanta pentru SEE)- modificat de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1901/2006 din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric, precum si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE si a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 (Text cu relevanta pentru SEE) și de Regulamentul (CE) nr. 1394/2007
 • Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansata si de modificare a Directivei 2001/83/CE si a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 (1)â
 • Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/83/CE din 6 noiembrie 2001 privind codul comunitar referitor la medicamentele de uz uman- modificată de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/98/CE din 27 ianuarie 2003
 • Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 141/2000 din 16 decembrie 1999 privind medicamentele orfane- modificată de Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevazute la articolul 251 din tratat, in ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra
 • Directiva 2010/84/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2010 de modificare, in ceea ce privește farmacovigilența, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (1)
 • Regulamentul (CE) nr. 1234/2008 al Comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii conditiilor autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar
 • Directiva 2011/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman in ceea ce privește prevenirea patrunderii medicamentelor falsificate in lanțul legal de aprovizionare
 • Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/24/CE din 31 martie 2004 de modificare, cu privire la medicamentele naturiste traditionale, a Directivei 2001/83/CE privind un cod comunitar referitor la medicamentele de uz uman
 • Directiva 2009/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Directivei 2001/82/CE și a Directivei 2001/83/CE in ceea ce privește modificari ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piața pentru medicamente (1)
 • Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/82/CE din 6 noiembrie 2001 privind un cod comunitar referitor la medicamentele veterinare
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 privind extinderea dispozitiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 si ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisantii din tarile terte care nu sunt inclusi in acele dispozitii numai in temeiul nationalitatii lor
 • Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de asigurari sociale salariatilor si familiilor acestora ce se deplaseaza in interiorul Comunitatii
 • RegulamentulParlamentului European si al Consiliului (CE)  883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de asigurari sociale (Text cu relevantapentru SEE si pentru Elvetia)
 • Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala
 • Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1082/2006 din 5 iulie 2006 privind gruparea europeana de cooperare teritoriala (GECT)
 • Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum si la sanatatea si siguranta la locul de munca- modificată de 2011/222/UE: Decizia Comisiei din 5 aprilie 2011 de acordare a unor derogari anumitor state membre in ceea ce privește transmiterea de statistici in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum și la sanatatea și siguranța la locul de munca, in ceea ce privește statisticile referitoare la cauzele de deces [notificata cu numarul C(2011) 2057]
 • Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabila obligatiilor contractuale (Roma I)
 • Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale („Roma II”)
 • Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țarilor terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetațenie
 • Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”)- modificată de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013, Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 și de Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014
 • Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților in cadrul asistenței medicale transfrontaliere, modificată de Directiva 2013/64/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013
 • Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (Text cu relevanța pentru SEE)