LEGISLAŢIE NAȚIONALĂ

 • Constituţia României, art.34, art.20 şi art.148
 • Codul civil Legea nr 287/2009 republicată în M. Of. nr. 505/ 15 iulie 2011 (de ex. Secțiunea privind Drepturile la viață, sănătate și la integritate ale persoanei fizice art.61-69)
 • Codul penal, Legea nr 286/2009 republicată în M. Of. nr art.193, art.194, art.195, art.196, art.197, art.198, art.201, art.202, art.203, art.204, art.205, art.218, art.233, art.235, art.282, art.285, art.286, art.352, art.353, art.354, art.355, art.356, art.357, art.358, art.359
 • Legea nr.95/14 aprile 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 3 iulie 2015
 • Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003
 • Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • Legea nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
 • Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005 – privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, publicat in M.Of. nr. 915/13 oct. 2005
 • Ordin al Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1.344 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali
 • Ordin al Ministerului Sănătăţii nr. 1.483 din 9 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variaţiilor
 • Ordin al Ministerului Sănătăţii nr. 386/31.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016
 • Ordin al Ministerului Sănătăţii Nr. 861 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac
 • Ordin al Ministerului Sănătăţii Nr. 648/406 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 • Ordin al Ministerului Sănătăţii Nr. 482 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Ordin al Ministerului Sănătăţii nr. 1.343 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis